Grupa Azoty PWSZ Jedynka Tarnów I-ligowy zespó? ?eńskiej pi?ki siatkowej z Tarnowa

Klub

Historia Klubu

Jedynka Tarnów Uczniowski Klub Sportowy dzia?aj?cy przy I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Kazimierza Brodzińskiego, za?o?ony 16 grudnia 1996 przez nauczycielk? i trenerk? Alfred? Bujoczek. Pierwszym prezesem zosta? Zygmunt Bajorek, sekretarzem klubu Antoni Bujoczek . Klub prowadzi sekcj? siatkówki dziewcz?t w ró?nych grupach wiekowych.
Zespó? w sezonie 2010/2011 wywalczy? awans do II ligi siatkówki kobiet,
ale w kolejnym sezonie, zaj?? dopiero 11. miejsce i zosta? zdegradowany.
Sprawy w swoje r?ce wzi?? jednak bardzo szybko oddany dzia?acz Piotr Górnikiewicz. Dzi?ki jego inicjatywie dru?yna ponownie zg?oszona zosta?a do rozgrywek o mistrzostwo drugiej ligi i systematycznie pi??a si? w gór? w siatkarskiej hierarchii.

W sezonie 2012/2012 zespó? zaj?? w lidze ósme miejsce, aby w kolejnym sezonie uplasowa? si? na miejscu pi?tym.
W sezonie 2014/15 siatkarki zaj??y w fina?owym turnieju o wejscie do I ligi trzecie miejsce i zosta?y na kilka tygodni przed rozpocz?ciem sezonu zaproszone do gry na zapleczu Orlen Ligi, jednak w poczuciu odpowiedzialno?ci biznesowej oraz ze wzgl?dów na brak mozliwo?ci zgromadzenia odpowiednich srodków w tak krótkim czasie zarz?d z wyst?pów w tej klasie zrezygnowa?.
W historycznym dla klubu sezonie 2016/17 zespó? prowadzony prze trenera Micha?a Betlej? wyst?puj?cy pod nazw?: Grupa Azoty PWSZ Tarnów w imponuj?cym stylu wywalczy? na boisku w Opolu awans do I ligi.

Sezon 2017/2018 to 5 miejsce w rozgrywkach I ligii kobiet, 2018/2019 4 miejsce na zapleczu LSK.

Najbardziej znanymi siatkarkami UKS-u Jedynki s? stawiaj?ca pierwsze kroki pod okiem Alfredy Bujoczek nie?yj?ca ju? Agata Mróz, wychowanka  klubu, reprezentantka Polski, Ewelina Tobiasz reprezentantka Polski graj?ca obecnie w Orlen Lidze, a tak?e maj?ce udane wyst?py na drugoligowych parkietach: Agnieszka Kie?busiewicz -Brzezińska , Sylwia Styrkowiec, Weronika Wyroba, Barbara G?bi?,Natalia Cie?la,Dominika Baran,
Karolina Bojarska, Agnieszka Bajrak,Ewa Stolarz, Ma?gorzata Kosa?ka, Ma?gorzata ?aczek, Martyna Sys?o, Wioletta Sys?o.

Celem Klubu jest

 - rozwijanie i uczestnictwo w ró?nych formach wspó?zawodnictwa w pi?ce siatkowej;
- propagowanie na swoim obszarze dzia?ania dyscypliny sportowej pi?ki siatkowej;
- szkolenie dzieci i m?odzie?y i wychowywanie ich na zdrowych i rozwini?tych sprawno?ciowo obywateli;
- zapewnienie warunków niezb?dnych do prowadzenia dzia?alno?ci sportowej w dziedzinie pi?ki siatkowej a w szczególno?ci zabezpieczenie bazy sprz?towej i obiektów sportowych oraz wykwalifikowanej kadry szkoleniowej;
- organizowanie sportu wyczynowego na terenie miasta Tarnów i regionu;
- doskonalenie mistrzostwa sportowego zawodników Klubu;
- wspó?praca z organizacjami zrzeszaj?cymi kibiców i sympatyków dru?yny klubu;
- inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie lokalnych planów rozwoju i modernizacji infrastruktury sportowej;
- kreowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku miasta Tarnów jako skojarzonego z dyscyplin? sportu pi?k? siatkow?;
- integracja ?rodowisk samorz?dowych, biznesowych i zawodowych oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem dyscypliny sportowej pi?ki siatkowej;
- promocja i organizacja wolontariatu wokó? zadań kultury fizycznej i sportu w dziedzinie pi?ki siatkowej;
- propagowanie bezpieczeństwa i porz?dku publicznego i przeciwdzia?anie patologii przy realizacji zadań w zakresie pi?ki siatkowej;

Celem d?ugofalowym jest awans do najwy?szej klasy rozgrywkowej.

 

 

Zarz?d

Monika Bazia - Prezes

Jaros?aw Wo?owiec  - Wiceprezes

 

Sztab Szkoleniowy:

?ukasz Marciniak - I trener

Micha? Madejski - II trener 

Maciej ?yrkowski - Asystent trenera

Krzysztof Korman - Opieka medyczna

 

Pion organizacyjny/Media:

Przemys?aw Wo?owiec - Manager (501309388, przemek@uksjedynka.com)

 

Grupa Azoty PWSZ Tarnów 2019/2020

1)Sabina Podlasek - Pazdan – atakuj?ca

2)Magdalena Szabó – przyjmuj?ca

3)Maja Grodzka – ?rodkowa

4)Marclina Gliniecka – atakuj?ca

5)Aleksandra Kaczyńska – libero

6)Jowita Jaroszewicz – ?rodkowa

7)Aleksandra Buczek – rozgrywaj?ca

8)Katarzyna Tkaczyk – rozgrywaj?ca

9)Oliwia Wasiak – ?rodkowa

10)Marta Duda – atakuj?ca

11)Justyna K?dziora – przyjmuj?ca

12)Olga Samul – libero

13)Julita Molenda - atakuj?ca

14)Agata Mazurek – libero

15)Katarzyna Dyrek - rozgrywaj?ca

16)Wiktoria Salamon – przyjmuj?ca

1分快3骗局 沁阳市| 大兴区| 鄂州市| 泽州县| 荣成市| 青冈县| 镶黄旗| 吉首市| 工布江达县| 康平县| 南岸区| 太白县| 靖州| 临朐县| 松潘县| 龙陵县| 绥阳县| 南康市| 连城县| 太和县| 朝阳区| 子长县| 潢川县| 枣强县| 桃江县| 绥中县| 榕江县| 五常市| 井研县| 阳城县| 白城市| 喜德县| 云南省| 喀喇| 浮山县| 盐城市| 横峰县| 卢湾区| 子长县| 顺昌县| 波密县|